OKREŚLENIE PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Praca zawodowa to nie tylko źródło zdobywania środków finansowych, ale również istotny czynnik wywierający wpływ na charakter i postępowanie człowieka. Wybrany zawód powinien być źródłem spełnienia oraz interesujący dla jednostki. Ważne jest, aby osoba wybierająca profesję zbadała, czy posiada właściwe zdolności odpowiadające kluczowym cechom danego zawodu. Bowiem istotnym warunkiem wykonywania dobrze pracy w jakimś zawodzie jest  ścisłe określenie predyspozycji psychicznych, ponieważ każdy zawód stawia inne wymagania. Znajomość własnego charakteru może pomóc określić Ci, która praca byłaby najodpowiedniejszym dla Ciebie miejscem na wykorzystanie swego potencjału.

Diagnoza predyspozycji zawodowych obejmuje:
1. Poznasz swój typ osobowości
2. Poznasz swoje mocniejsze i słabsze strony
3.Przekonasz się, w jakim zawodzie będziesz mógł się najlepiej spełnić i zrealizować zawodowo
4. Dowiesz się, w jakich typach zadań sprawdzisz się najlepiej
5. Dowiesz się, jakie działania związane z pracą zawodową będziesz wykonywać efektywniej i z większym entuzjazmem

Na podstawie wyników badania otrzymasz sporządzoną  pisemnej opinię - taką opinię można wykorzystać pisząc CV, list motywacyjny lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wiele osób czeka do ostatniej chwili z podejmowaniem ważnych decyzji, podczas gdy ich wcześniejsze rozpatrzenie i przemyślenie mogłoby przynieść dużo większe korzyści.

 

Przykłady wykorzystywanych przez nas narzędzi psychometrycznych:

WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI  WKP

Skonstruowany do pomiaru zainteresowań zawodowych opartych na definicji: „zainteresowania zawodowe to preferencje do określonych rodzajów działania” dotyczące:

 • typu wykonywanych czynności
 • sposobu ich wykonywania
 • środowiska w jakim są wykonywane

Kwestionariusz pozwala uzyskać informację na temat stopnia nasilenia u osoby badanej typów zainteresowań odnoszących się do rodzaju wykonywanych czynności. Są to zainteresowania:

 • językowe- zawody wymagające biegłego w posługiwania się językiem
 • matematyczno-logiczne- zawody wymagające sprawnego operowania liczbami i rozwiązywania problemów logicznych
 • praktyczno-techniczne- zawody rozwiązywania problemów technicznych, orientacji przestrzennej i sprawności manualnej
 • praktyczno-estetyczne- Zawody wymagające zmysłu estetycznego i sprawności manualnej
 • opiekuńczo-usługowe - Zawody, istotą wykonywania których są czynności o charakterze opiekuńczym lub usługowym
 • kierowniczo-organizacyjne - Zawody, istotą wykonywania których jest umiejętne oddziaływanie na ludzi i/lub organizowanie ich działania
 • biologiczne- Zawody, istotą wykonywania których jest kontakt z naturą i rozwiązywanie problemów odnoszących się do świata przyrody

Pozwala to nie tylko na diagnozę kierunków dalszego kształcenia lub dopasowania do  zawodu, ale także na wskazanie konkretnych stanowisk, które osoba może zajmować w hierarchii organizacyjnej lub rodzaju organizacji, do których może aplikować.

KWESTIONARIUSZ NEO PI-R

Popularny na całym świecie kwestionariusz stosowany do diagnozy cech osobowości w praktyce doboru i oceny personelu obejmuje następujące czynniki:

 • neurotyczność vs stałość emocjonalna ( Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość) – odzwierciedlającą przystosowanie emocjonalne lub niezrównoważenie; skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny
 • ekstrawersję vs introwersja (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne) – która odnosi się do jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania pozytywnych emocji
 • otwartość na doświadczenie (Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości) – wskazującą na tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą
 • ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się) – opisującą nastawienie do innych ludzi (pozytywne lub negatywne) przejawiające się w altruizmie lub antagonizmie
 • sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga) – która oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel
KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH CISS

Kwestionariusz CISS jest użyteczny dla wszystkich, którzy zmagają się ze stresem i chcieliby efektywniej sobie z nim radzić.  Uświadomienie sobie własnego stylu radzenia sobie ze stresem jest ważnym elementem poznania siebie i pierwszym krokiem do zmiany na lepsze – nauczenia się innych, bardziej skutecznych i konstruktywnych strategii pokonywania trudności życiowych.

Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych skalach kwestionariusza CISS pozwala na określenie dominującego sposobu radzenia sobie ze stresem. Pozwala to zdiagnozować czy konstruktywnie radzi sobie ona ze stresem, czy też poprzez nieadekwatne zachowania zwiększa jego poziom.

CISS bada, który z czterech stylów wyróżnionych przez Lazarusa i Folkman stosuje osoba badana:

 1. Styl skoncentrowany na zadania
 2. Styl skoncentrowany na emocjach
 3. Styl skoncentrowany na unikaniu
  • angażowanie się w czynności zastępcze lub
  • poszukiwanie kontaktów towarzyskich

CISS jest przydatny w selekcji zawodowej, kiedy na dane stanowisko potrzebna jest osoba umiejąca dobrze sobie radzić w stresujących warunkach i na której nie odbije się negatywnie tego typu praca w dłuższej perspektywie.

KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KKS

Główne zastosowania kwestionariusza KKS jest w selekcji zawodowej i poradnictwie zawodowym. Wysokie wyniki w KKS pozwalają wnosić o dobrych predyspozycjach badanego do pracy w zawodach czy na stanowiskach wymagających kontaktów z ludźmi. Szczególnie przyda się pracodawcom, poszukującym osób na stanowiska wymagające kontaktów z wieloma ludźmi jednocześnie, występów publicznych, negocjowania, wywierania różnego rodzaju wpływów – jak kierowanie, dyscyplinowanie, namawianie oraz dobrego  radzenia sobie w zawodach wymagających nawiązywania głębszych relacji z ludźmi, m.in. w zawodach o charakterze opiekuńczym.

Na podstawie wyników tego testu można:

 • przewidzieć efektywność funkcjonowania w pracy wymagającej częstych kontaktów z ludźmi lub codziennej współpracy w zespole;
 • określić preferencje w działaniu i wyborze zadań;
 • ocenić predyspozycje pracownika do wykonywania zadań wymaganych na jego stanowisku pracy lub planowanych (np. prowadzenie prezentacji);
 • przewidzieć umiejętności przystosowania się – radzenia sobie z trudnościami, nawiązywania i kontynuowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, podejmowania konstruktywnej aktywności;
 • przewidzieć częściowo sposób radzenia sobie ze stresem i poziom neurotyczności;
 • stopień dyrektywności i nastawienia na cel;

Kwestionariusz ten pozwala zbadać poziom kompetencji społecznych w trzech obszarach:

 • w sytuacjach ekspozycji społecznej- czyli w sytuacjach bycia w centrum zainteresowania, uwagi i oceny wielu osób;
 • w sytuacjach wymagających asertywności- czyli w sytuacjach realizowania własnych celów lub potrzeb wymagających wywierania wpływu lub opierania się wpływowi innych osób  (np. odmawianie, negocjowanie warunków pracy, rozmowy w podwładnymi, rozwiązywanie konfliktów itp.)
 • w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego- czyli w sytuacjach związanych z ujawnianiem swoich emocji, opinii, tajemnic oraz słuchania i reagowania na zwierzenia czynione przez rozmówcę;
BATERIA TESTÓW APIS-Z

APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej.

Autorzy narzędzia konstruując je uwzględnili cztery typy zdolności:

 • abstrakcyjno-logiczne (zdolności do przeprowadzania operacji rozumowania logicznego)
 • werbalne (zdolności warunkujące rozumienie mowy i czynne posługiwanie się nią)
 • wzrokowo-przestrzenne (zdolności warunkujące efektywność operacji, które stanowią umysłowe reprezentacje przekształceń fizycznych)
 • społeczne (zdolności warunkujące rozumienie ludzkich zachowań i relacji interpersonalnych oraz planowanie skutecznych sposobów oddziaływania na ludzi i na przebieg sytuacji społecznych)

Rekomendujemy to narzędzie do celów rekrutacji w badaniach dotyczących stanowisk, gdzie sprawność umysłowa jest istotnym kryterium selekcyjnym.

KWESTIONARIUSZ FCZ-KT

Rekomendujemy to narzędzie m.in. do badań dotyczących stanowisk, na których od pracowników wymaga się długotrwałej i jednocześnie efektywnej pracy.

Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości.

Kwestionariusz umożliwia badanie struktury temperamentu  za pomocą 6 cech:

 • Żwawość – tendencja do szybkiego reagowania, do utrzymywania wysokiego tempa aktywności i do łatwej zmiany zachowania w odpowiedzi do zmiany warunków zewnętrznych. Ludzie charakteryzujący się wysokim natężeniem tej cechy potrafią szybko reagować na bodźce i bez problemu dostosowywać swoje działanie do zmian otoczenia.
 • Perseweratywność – jest określana jako tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca (sytuacji), wywołującego określone zachowanie.
 • Wrażliwość sensoryczna – zdolność do reagowania na bodźce zmysłowe o malej wartości stymulacyjnej. Osoby cechujące się wysoką wrażliwością sensoryczną są uważne i spostrzegawcze- zwracają uwagę na szczegóły.
 • Reaktywność emocjonalna – jest to tendencja do łatwego i silnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, zdarzenia i sytuacje. Osoby takie charakteryzują się tym samym małą odpornością emocjonalną.
 • Wytrzymałość – zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności i/lub w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej. Osoby o wysokim natężeniu tej cechy charakteryzują się odpornością na zmęczenie i dystraktory.
 • Aktywność – przejawia się  trwałej tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej lub do zachowań dostarczających stymulacji zewnętrznej (z otoczenia). Osoby o wysokim wskaźniku tej cechy negatywnie reagują na monotonię i brak wrażeń w otoczeniu.